Statut Fundacji

Statut Fundacji Praw Podatnika

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA PRAW PODATNIKA”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez fundatorów: Pana Marka Jana Isańskiego i Panią Małgorzatę Marię Isańską, zwanych dalej „Fundatorami” aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Monikę Elżbietę Kołodzińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, sporządzonym w dniu 21 lutego 2017 r. za numerem repertorium A – 478/2017, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40)  oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 3

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym może ona tworzyć placówki terenowe oraz w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać tam swoje oddziały.
 2. Fundacja może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne, których zadaniem będzie realizacja określonych celów Fundacji.
 3. Fundacja może używać znaków i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest wspieranie działań na rzecz ochrony praw podatnika, rozwijanie w tym obszarze współpracy między interesariuszami: organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami przedsiębiorców, ośrodkami naukowymi i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele przez:

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych), przy czym każdy z Fundatorów funduje kwotę w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundusz założycielski Fundacji wniesiony został w gotówce.

§ 8

 1. Dochodami Fundacji, zwiększającymi jej majątek, są w szczególności:
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową z poszanowaniem woli spadkobierców i donatorów.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 9

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności statutowej. Dochody uzyskane z tej działalności będą przeznaczone wyłącznie na cele działalności statutowej Fundacji, w tym koszty administracyjne i osobowe tej działalności.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 10

Organami Fundacji jest Rada Fundacji, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada Naukowa.

§ 11

 1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy.
 2. Członkowstwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci lub rezygnacji.
 3. Do zakresu kompetencji Rady należy:

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego
 2. Uchwały rady Fundacji podejmowane są przy obecności co najmniej dwóch jej członków.
 3. Posiedzenie rady Fundacji zwołuje Przewodniczący informując o nim w formie teleinformatycznej.
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 12

 1. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 2 członków.
 3. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek odwołania, rezygnacji lub śmierci. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, którym może być jeden z Fundatorów.  Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów, którymi mogą być Fundatorzy.
 5. Rada Fundacji może odwołać członków Zarządu w każdym czasie.
 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 7. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działalności statutowej Fundacji, a w szczególności:
 1. Informację o posiedzeniu Zarządu przesyła się do wszystkich członków Zarządu za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 2. Zarząd z udziałem Prezesa podejmuje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, a w razie nierównej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 4. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa ustalony przez Zarząd regulamin.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 13

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Radę Fundacji na okres 4 lat.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu i pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa oraz innego rodzaju podległości (np. z tytułu zatrudnienia).
 4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. Formy działania Komisji Rewizyjnej określa ustalony przez Zarząd regulamin.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

§ 14

 1. Rada Naukowa, której członkowie zapraszani są przez Radę Fundacji, jest organem doradczym, inicjatywnym i opiniodawczym Fundacji.
 2. Rada Naukowa składa się co najmniej z 3 członków; w jej skład wchodzą przedstawiciele nauki skupieni wokół idei Fundacji.
 3. Członkowie Rady Naukowej wykonują swoje zadania osobiście. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.
 4. Możliwe jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.
 5. Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:
 1. Przewodniczący Rady Naukowej wybierany jest zwykłą większością głosów przez wszystkich członków Rady Naukowej.
 2. Rada Naukowa obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów swojego statutowego składu.

§ 16

Zmiana statutu, a w tych ramach również zmiana celu Fundacji, może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 jej statutowego składu.

§ 17

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40)   Fundacja uzyska osobowość prawna z chwila wpisu jej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 18

 1. Pierwszy skład Zarządu, w tym jego Prezesa powołują Fundatorzy.
 2. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołują Fundatorzy.

§ 19

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rozwoju i Finansów.

Fundatorzy

Pan Marek Jan Isański

Pani Małgorzata Maria Isańska

 
Przekaż uwagi na ten temat! SKONTAKTUJ SIĘ