Proste Prawo – In Dubio

Zasadniczym celem Fundacji Praw Podatnika (FPP) jest doprowadzenie do powszechnego stosowania zasady, że wątpliwości co do stanu faktycznego i co do interpretacji przepisu (gdy przepis jest wieloznaczny) rozstrzygane są na korzyść podatnika.

Prawdziwą zmorą polskich podatników jest to, że wiele przepisów podatkowych jest wieloznacznych i niezrozumiałych. Bowiem to podatnicy są szczególnymi adresatami prawa, adresatami aktywnymi i wyjątkowo zobowiązanymi, gdyż mają obowiązek składania deklaracji, w których sami obliczają należny podatek. Muszą więc rozumieć obowiązujące ich przepisy. Odpowiedzialnym za to jest twórca tych przepisów. Obecnie zaś organy podatkowe powszechnie łamiąc prawa podatników, wykorzystują własne zaniedbania i powszechnie dokonują interpretacji niejasnych przepisów tak, aby wynikał z nich jak najwyższy podatek z każdej transakcji, bo zainteresowane są one jedynie bieżącymi wpływami do budżetu, nie myśląc o tym, że takie wpływy mogą być w wielu przypadkach prawnie wątpliwe. Nie myślą również i o tym, że spowoduje to spadek wpływów od tych podatników w przyszłości. Oznacza to naruszenie art. 217 konstytucji (zasada określoności przepisu prawa podatkowego, który ma być zrozumiały dla adresata-podatnika) oraz art. 2 konstytucji (zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa). Zbyt często również sądy administracyjne badanie zgodności z prawem decyzji podatkowych ograniczają do badania czy organ mógł w dany sposób rozstrzygnąć sprawę. Natomiast ochrona praw obywatelskich (która jest podstawą współczesnego prawa i podstawowym zadaniem sądów) polega na badaniu czy podatnik, który nie ma tak ogromnej wiedzy prawnej jak sędziowie NSA, mógł zrozumieć treść przepisu z uwagi jego nieprecyzyjność w taki sposób, jaki zastosował w złożonej deklaracji.

Doporowadzenie do powszechnego stosowania przedmiotowej zasady spowoduje, że podatnicy nie będą ponosić negatywnych konsekwencji złego prawa, którego negatywne konsekwencje ponosić musi jedynie twórca złych przepisów. A to wymusi na władzy wykonawczej i ustawodawczej efektywną naprawę przepisów na zrozumiałe dla podatników.
Jeśli uważasz, że naliczono Ci podatek na podstawie niejasnego, wieloznacznego przepisu, skontaktuj się!

Podaj przepis prawny, który organ zinterpretował inaczej niż Ty i przedstaw swoją interpretację. SKONTAKTUJ SIĘ